Regulamin

Regulamin świadczenia usług prawnych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Marzeny Czartoryskiej

 Ogólne warunki

§1

Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Marzeny Czartoryskiej zwaną w dalszej części Kancelarią.

§2

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204)

§3

Serwis porady online dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże Kancelaria  zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu.

§4

Porady online  udzielane są w godzinach pracy Kancelarii codziennie od godz. 9.00 do godziny 18.

Świadczenie pomocy prawnej

§1

Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza, analizie prawnej zostaje poddane przedstawione zagadnienie. Następnie dokonana zostaje wycena usługi, która jest  niezwłocznie przesyłana Klientowi do akceptacji.

§2

Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

§3

Przygotowanie wyceny sprawy zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika potrzebnych do rozpatrzenia  konkretnego zagadnienia prawnego  oraz  ilości nadesłanych materiałów dodatkowych przez Klienta.

§4

W przypadku zaakceptowania przez Klienta wyceny, Klient  dokonuje wpłaty przedstawionej kwoty na wskazany numer rachunku bankowgo.

§5

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie  Kancelarii niezwłocznie w terminie 24 godzin (za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) przesyłamy Państwu sporządzoną poradę prawną, przygotowane pismo lub opinię. W wyjątkowych  przypadkach udzielenie porady może zostać wydłużone do 48 godzin. Obsługa serwisu ma jednak obowiązek poinformowania Klienta o takiej sytuacji.

§6

W razie konieczności Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktowania  się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej, co może przyczynić się do przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.

§7

Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.

§8

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych, niepełnych danych lub danych o niescisłym stanie  faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie  wymaganych informacji.

§9

W ramach konkretnej usługi Klient po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytanie ma prawo do zadawania bezpłatnych pytań w ramach danego zagadnienia prawnego.

§10

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania  w tajemnicy wszystkiech danych  i informacji związanych z realizacją konkretnego zlecenia.

§11

Kancelaria określa ceny  poszczególnych  usług pomocy prawnej odrębnie dla każdej sprawy.

Postanowienia końcowe

§1

Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej  i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.